Over ZieglerGautier

for English, please see below

Hoe kunnen bewoners samenwerken met overheden en andere ¨formele¨ partijen? Maatschappelijke thema´s kunnen niet alleen top-down worden opgelost. Het vermogen in buurten en wijken om bij te dragen aan het (her-) ontwerp en uitvoering van beleid is zeer groot. Mensen worden gelukkig als ze kunnen bijdragen en eigenaarschap voelen voor hun omgeving.

ZieglerGautier heeft zich toegelegd op het doen. Wij geloven dat het vinden van sleutelfiguren en -plekken in wijken en van de levende thema´s een aanzet is voor actie. Met die mix kan worden geprogrammeerd, er kan worden gedaan, ondervonden. We overleggen niet veel, we schrijven geen rapporten maar we praten en verbinden. ZieglerGautier werkt voor gemeentelijke en rijksoverheden, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven. Ze werken ook vaak en nauw samen met fondsen en door hen gesteunde projecten.

Floor Ziegler is een stadmaker. Zij vormt gemeenschappen van mensen uit zowel de leef- als systeemwereld rond plekken en aan de hand van thema’s. Vanaf het ontstaan van deze gemeenschappen werken stadmakers, creatieven en systeem mensen daarin gelijkwaardig aan één zelfde doel en betrekken daarbij de inclusieve samenleving.

Teun Gautier is uitgever van origine en heeft sporen in de politieke en bestuurlijke wereld. 

Floor en Teun ontmoetten elkaar in de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger. Zij richtten samen de StadmakersCooperatie op waarin de stadmakers uit Nederland zich verbinden, meer zichtbaarheid krijgen en gekoppeld worden aan grote en kleine vraagstukken van opdrachtgevers uit de systeemwerelden. Op het platform StadmakersOnline.nl komen deze werelden digitaal samen. Een van de initiatieven van de StadmakersCooperatie is een netwerk van Stadmaker-whatsappgroepen in heel Nederland. In totaal zijn er omstreeks 30 met een kleine 1.000 aangesloten Stadmakers.

Floor en Teun waren ook de mede-oprichters van de Sociaal Creatieve Raad, een netwerk van netwerken van de leidende kunstenaars, creatieven en ontwerpers dat een bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke herontwerp.

Werkwijze 

ZieglerGautier werkt organisch en op basis van de behoeften en thema’s die lokaal en actueel spelen. En toch zijn de concepten en projecten die hieruit voortvloeien helder, professioneel en zakelijk. Bovendien komt er vanuit deze projecten en locaties meestal een nieuwe beweging van de grond die zich als ‘vanzelf’ uitrolt in een wijk, dorp, stad of regio omdat deze breed gedragen is. Dit realiseert zij in opdracht van onder andere gemeenten, projectontwikkelaars, instellingen en fondsen.

Simpelweg door te wandelen door buurten en wijken (Omgevingswandelingen) en zich te laten leiden door de mensen die zij ontmoet en te luisteren naar wat de mensen doen, drijft en dwars zit (zittend op de Dwarszitter), legt zij verbindingen tussen stadmakers, actieve bewoners, ondernemers, ambtenaren, wethouders en alle andere betrokkenen bij de stad. Daarnaast spot zij leegstaande plekken, bijzondere pleinen of parken waar de gemeenschap kan ontstaan en zichtbaar wordt. Floor weet als doener en stadmaker haar soortgenoten te herkennen. Zij scout de lokale creatieve kwartiermakers en ondersteunt hen bij het opzetten en/of versterken van hun projecten. De aanpak gaat uit van de energie van de mensen, van lokale thema’s die bewoners bezighouden en van het DNA van een stad of buurt.

Floor was actief als zakelijk leider en coach in de wereld van de klassieke muziek voordat ze door het Amsterdams Fonds voor de Kunst werd gevraagd om Cultuurverkenner te worden in haar eigen Stadsdeel Amsterdam Noord. In dit Stadsdeel was Floor initiatiefnemer van de Noorderparkkamer, Noorderpark Trust, Broedstraten en Broedplaats het Concertgemaal. Ook was zij initiatiefnemer van Broedplaats Ondertussen in het centrum van Amsterdam voor kunstenaars met en zonder vluchtelingen achtergrond. Daarna heeft zij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Agenda Stad) en ondersteund door Stichting Doen haar kennis en ervaring gedeeld met andere Nederlandse steden.

Voorbeelden van projecten die ontstaan zijn vanuit de wandelingen en landelijke kennisdeling zijn onder andere: Voor-de-Straat in Dordrecht (ondernemers vullen de leegstaande winkels met pop-up en belevingsconcepten), Het Vogelnest in Dordrecht (creatieven wonen in sloopwoningen en leveren een bijdrage en leggen verbindingen in de wijk) It Erfskip Leeuwarden (souvenirs voor de Culturele Hoofdstad worden gemaakt door kunstenaars en verschillende doelgroepen uit de samenleving), De Broederij (Wijkonderneming voor Kinderen in de wijk Lindenholt in Nijmegen.

Door het succes van haar aanpak is Floor veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van werelden en mensen verbinden, bottom-up creatieve community’s, wijken en stadsontwikkeling. Zij was lid van de Raad van Toezicht van Pakhuis de Zwijger.

In 2012 was Floor genomineerd als ‘Amsterdammer van het Jaar’. In oktober 2016 presenteerde zij haar publicatie ‘Wegwijzer voor het Stadmaken’ in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger.


About Florence Ziegler

Florence Ziegler is a coach for creatives, a socio-cultural entrepreneur. She puts people in contact with one another and initiates projects and meeting places. She worked as a business manager and coach in the world of classical music until the Amsterdam Art Fund asked her to serve as Culture Scout in her own city district, Amsterdam North. Some of the cultural projects Florence has initiated here are the Noorderparkkamer, Noorderpark Trust, Broedstraten and Broedplaats het Concertgemaal. Last year she worked in the centre of Amsterdam on Broedplaats Ondertussen, a meeting place for artists with and without a refugee background. Moreover, the Ministry of the Interior (City Agenda) and Stichting Doen have asked her to share her knowledge and experience with other Dutch cities.

Simply by walking through neighbourhoods and districts and letting herself be guided by the people she comes across, Florence makes connections between active residents, business people, civil servants and city councillors. On top of that, she takes note of vacant places, special squares and parks, which she then connects up with the local community. As a doer and city maker, Florence knows how to recognise her own sort. She scouts out the local creative district makers and helps them set up and/or strengthen their projects. This approach is based on the energy of the people, on local themes that interest the residents, and on the DNA of a city or neighbourhood. .

Florence works without a policy or structure and yet the resulting concepts and projects are clear, professional and business-like. Moreover, these projects and locations usually lead to new, bottom-up movements that arise ‘naturally’ in a district, village, city or region. Meanwhile, Florence’s approach has aroused the interest of countless municipalities, organisations and initiators throughout the Netherlands. Here are some examples of projects that have resulted from walking and sharing knowledge throughout the country: For-the-Street in Dordrecht (entrepreneurs fill vacant stores with pop-up and experience concepts), Broedstraat Vogelbuurt in Dordrecht (‘breeding ground street’ where creatives live in buildings marked for demolition and interact with the neighbourhood) Souvenir Shop Leeuwarden (artists and various social target groups make souvenirs for the Cultural Capital), Cultural Main Street (Oude Oosterstraat – Broedstraat: street in which local shop owners set up programmes and projects in vacant buildings), District Enterprise for Children in the district of Lindenholt in Nijmegen; the Village Embassy and Concert-Church-Plan in Alblasserdam.