Omgevingswandeling

De Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, moet eraan bijdragen dat we een gezonde en fysieke leefomgeving behouden waar die bestaat en ontwikkelen waar dat nog niet het geval is.

De bestaande 26 wetten worden vervangen met als doel een samenhangende én gebiedsgerichte benadering waarbij er samenwerken is vanuit de overheid met de omgeving: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties. De Omgevingswet staat niet op zichzelf. Het past in de trend van meer lokale beleidsvrijheid en een andere manier van samenwerken tussen overheden onderling en met inwoners en ondernemers. Kern van de invoering van de Omgevingswet is anders werken. Het verkennen van een andere manier van samenwerken, vanuit netwerken.

De Omgevingswandeling is ontwikkeld door Floor Ziegler en heeft als doel het inspireren van gemeenten, waterschappen, provincies en (rijk)uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij de Omgevingswet, het verbinden van mensen uit de organisaties rondom een gebied of opgave, en het stimuleren van samenwerking onderling. Oefenen met een andere manier van kijken en samenwerken en verkennen wat de verbinding met gebiedsgerichte aanpak kan zijn.

Ambtenaren, managers en bestuurders gaan samen op pad vanuit een nieuwsgierige en open blik. Wat speelt er in de omgeving? Wat is hier belangrijk? Hoe wordt er geleefd? Samen op pad, onbevangen een gebied in gaan en deze zien door de ogen van de bewoners of ondernemers. Door zonder plan een gebied in te gaan ontmoeten de deelnemers mensen die zij normaal gesproken niet zouden ontmoeten, maar die wel hele waardevolle ideeën hebben voor het gebied. Die concrete ideeën kunnen de verbinding zijn tussen de wandelaars onderling. De wandelaars treden buiten hun kaders, kijken door de bril van een ander naar een gebied en verstevigen daardoor de onderlinge samenwerking. De openheid, afstand, nieuwsgierigheid en het benaderen van mensen van alle soort maakt dat er veel ruimte is voor intuïtieve, onbevooroordeelde reacties en nieuwe ideeën. Mensen die normaal gesproken niet samenwerken in een gebied, doen dat nu wel.

In de eerste wandeling in Amsterdam zijn we in het gebied rondom het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West met ambtenaren (vanuit verschillende disciplines) en managers op pad gegaan. Doel was het ontdekken wat het oplevert als je met elkaar blanco een gebied een gebied door wandelt. Lukt om te ontdekken wat er speelt in een wijk en in gesprek te gaan over de doelen die je in een gebied met elkaar wilt bereiken?

Dit was een eerste stap om te ontdekken wat dit betekent voor het maken van een omgevingsplan, waarin de te bereiken doelen veel meer centraal staan dan de manier waarop dit wordt bereikt. Dat laten we namelijk over aan de initiatiefnemers.

 

 

Bekijk de kaart bij de Omgevingswandeling in Geuzenveld hier.